مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی- فرم ساختار کلی نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم تدوین پایان نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/9 | 
ساختار کلی نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد 

آیین نامه محاسبه و تعیین برونداد مورد نیاز برای تسویه حساب طرح های تحقیقاتی این آیین نامه به منظور محاسبه و تعیین برونداد الزم جهت تسویه حساب طرح های تحقیقاتی تدوین شده است. این آیین نامه با درنظر گرفتن دستورالعمل ها و آیین نامه های موجود در سطح ملی، بخصوص راهنماهای کشوری ارزشیابی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی تدوین شده و امید می رود اجرای آن از یک طرف موجب ترغیب و تشویق پژوهشگران برای گسترش فعالیتهای پژوهشی، بخصوص مطالعات با کیفیت و کاربردی و همچنین طرح های محصول محور شده و از طرف دیگر موجب افزایش تولید دانش در سطح دانشگاه و ارتقای جایگاه دانشگاه در ارزشیابی های ساالنه شود و در نهایت منجر به ارتقای سطح پژوهش در دانشگاه گردد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی:
http://goums.ac.ir/find-106.23185.61625.fa.html
برگشت به اصل مطلب