مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی- معرفی نامه همکار جهت اجرای طرح های تحقیقاتی مصوب
معرفی نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/14 | 
معرفی نامه  همکار جهت اجرای طرح های تحقیقاتی مصوب

 
درخواست معرفینامه  همکار جهت اجرای طرح های تحقیقاتی مصوب

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
با سلام واحترام
احتراماً، با عنایت به تصویب طرح تحقیقاتی اینجانب ...... با عنوان "  ........................."در جلسه  مورخ .................شورای تخصصی و فناوری دانشگاه و تایید در کمیته منطقه‌ای اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی دانشگاه،  بدینوسیله  جناب آقای/ سرکار خانم .... .......جهت نمونه گیری از تجهیزات بیمارستانی در واحدهای زیرمجموعه دانشگاه به شرح ذیل معرفی می‌گردند:

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی:
http://goums.ac.ir/find-106.22558.58943.fa.html
برگشت به اصل مطلب