مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی- اخبار
طرح تکریم ارباب رجوع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/29 | 
در راستای برنامه پاسخگویی مدیران استانی جهت طرح تکریم ارباب رجوع، برنامه ملاقات عمومی معاون محترم تحقیقات و فناوری سرکار خانم نرگس بیگم میربهبهانی با کارشناسان مراکز تحقیقاتی بهداشت باروری و مشاوره در مامایی و پرستاری در روز سه شنبه ۲۱شهریور ماه ۱۴۰۲ در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه انجام گردید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی:
http://goums.ac.ir/find-106.21776.68323.fa.html
برگشت به اصل مطلب