مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی- اخبار
برگزاری بازآموزی نارضایتی جنسیتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/21 | 

کنفرانس علمی یک روزه نارضایتی جنسیتی در روز  ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲ جهت رشته های پزشکان، روانپزشکی و روانشناسی عمومی و بالینی، مشاوران، پرستاری و مامایی ، بهداشت باروری با ۳ امتیاز باز آموزی به صورت حضوری برگزار گردید.
این برنامه با حضور اساتید محترم مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی دکتر طیبه ضیائی (ریاست محترم مرکز )و دکتر الهام خوری( عضو پژوهشی مرکز)، دکتر حمیدرضا شکوری(روانپزشک )، دکتر اسماعیل شیردل هاور(روانشناس بالینی مرکز تخصصی جنسی پویان)  و توسط انجمن علمی مامایی ایران استان گلستان در سالن کنفرانس دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه برگزار گردید.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی:
http://goums.ac.ir/find-106.21776.67009.fa.html
برگشت به اصل مطلب