مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی- فرم ترجمان دانش
فرم ترجمان دانش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/7 | 
فرم ترجمان دانش
 

فرم پیام پژوهشی (ترجمان دانش) دانشگاه علوم پزشکی گلستان
لطفا توضیحات  با قلم Tahoma، فونت ۱۴ و بدون Bold نوشته شود.
کد طرح: .............................
عنوان طرح:  ...................................
 نام  مجری اصلی و همکاران: ...................................
تاریخ پایان طرح ( گزارش نهایی مصوب شورا): ..................................
کلید واژه: ...........................................

نشانی اینترنتی مقاله علمی منتج از طرح:( در صورت پذیرش یا چاپ مقاله تا زمان ارایه پیام پژوهشی) 
نتیجه پذیرش مقاله هنوز دریافت نشده است.
نوع مخاطب: ( لطفا زیر گزینه مورد نظر خط بکشید. ) امکان انتخاب بیش از یک گزینه می باشد)
رسانه ها و مردم            سیاستگذاران پژوهشی       متخصصان و پژوهشگران              سیاستگذاران درمانی

اهمیت موضوع:( لطفا در حد ۲-۱ پاراگراف خلاصه ای راجع به معرفی موضوع، هدف و ضرورت انجام طرح بنویسید )

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی:
http://goums.ac.ir/find-106.19224.48352.fa.html
برگشت به اصل مطلب