مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی- پژوهشی سال 94
صورت جلسه پژوهشی۹۴

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

صورت جلسات پژوهشی

از ۱-۴-۹۴ تا ۱۸-۹-۹۴

صورتجلسه مشترک با تحصیلات تکمیلی

۹۴-۱۱-۱۰

صورتجلسه مشترک با تحصیلات تکمیلی

۹۴-۱۲-۸

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی:
http://goums.ac.ir/find-106.12242.24649.fa.html
برگشت به اصل مطلب