مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی- فرم گزارش پیشرفت
فرم گزارش پیشرفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
    فرم گزارش پیشرفت
 

فرم "گزارش پیشرفت/درخواست اصلاحات" طرح های تحقیقاتی

معاون محترم تحقیقات و فن آوری

با سلام

            احتراما، در خصوص طرح تحقیقاتی اینجانب ........................................  با عنوان«...................................................................................................» (کد طرح: .................................................)، مصوب شورای تخصصی  پژوهش و فناوری  دانشگاه، با توجه به اینکه تاکنون ........... درصد از اعتبار طرح به اینجانب پرداخت شده و با توجه به پیشرفت ......... درصد از مراحل اجرایی طرح، بدینوسیله ضمن ارسال گزارش پیشرفت طرح، تقاضای ................................................  را دارم.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی:
http://goums.ac.ir/find-106.12085.24494.fa.html
برگشت به اصل مطلب