مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی- فرم پروپوزال
فرم پروپوزال

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
فرم پروپوزال

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
معاونت تحقیقات و فناوری

پیشنهاد طرح پژوهشی

      

عنوان فارسی طرح:


عنوان انگلیسی طرح :

نام و نام خانوادگی مجریان طرح :

واحد ارسال کننده : ....................................................................................................................................................

طرح بصورت مشترک با .........................................................................................................................................است.

طرح پایان‌نامه مقطع ................................................ رشته ......................................................................... با راهنمایی استاد................................................................................................. می باشد.

تاریخ پیشنهاد: ...................................................................................................          کد طرح (تکمیل توسط کارشناس معاونت): -----------کل هزینه طرح : .....................................................................  ریال   سهم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه : .............................................................. ریال مبلغی که از منابع دیگر کمک خواهد شد: ................................................................................................  ریال (با ذکر نام منبع: .............................................................................................)

مدت زمان اجرای طرح:

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی:
http://goums.ac.ir/find-106.12082.24490.fa.html
برگشت به اصل مطلب