پیام خود را بنویسید

پایگاه انتشار نتایج طرح های پژوهشی مرکز : خلاصه طرح پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1400/9/27 | 


 

ردیف

نام طرح

تاریخ تصویب شورا ۹۳ 

ترجمان دانش

نویسندگان

۱

بررسی آموزش رفتار جنسی بر عملکرد جنسی خانم های باردار در سه ماهه دوم و سوم در سال ۱۳۹۲

۹۳-۹-۱۸
(غیر پایان نامه ای)

فاطمه سیفی-
نرجس سادات برقعی

۲

مقایسه شیوع استقرار[۱] استرپتوکوک گروه B در  واژن و رکتوم زنان با زایمان ترم و زودرس، گرگان ۱۳۹۳

۹۳-۶-۲۳
(غیر پایان نامه ای)

دکتر بنی عقیل، آسیه السادات  دکتر نعیمی طبیعی، اسماعیل

ردیف

نام طرح

تاریخ تصویب شورا

ترجمان دانش

نویسندگان

۱

بررسی تاثیر مشاوره بر نگرش نسبت به روشهای اهدایی کمک باروری ،اصفهان ،۱۳۹۴

  ۹۴-۴-۳۰

دکتر آسیه سادات بنی عقیل و خانم اشرف زارعی ابوالخیر

۲

بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بررضایت زناشویی مادران شیرده نخست زا ،۱۳۹۴

۹۴-۴-۳۰

دکتر آسیه سادات بنی عقیل  و خانم فاطمه عابدی فیروزجانی

۳

بررسی همراهی پلی مورفیسم rs ۷۲۰۸۵۰۵در ژن ska۲ و زایمان زود رس و زایمان ترم مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهر تهران در سال ۹۴

۹۴-۶-۱۷

دکتر فاطمه سیفی و خانم رقیه ایجابی

۴

بررسی تاثیر مشاوره فردی بر مبنای خود پنداره جنسی بر عملکرد جنسی زنان سنین باروری تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان ۱۳۹۴

۹۴-۴-۲۴

دکتر طیبه ضیائی و خانم حلیمه فرهمند

۵

بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر اضطراب زنان کاندید درمان تلقیح داخل رحمی بیمارستان محب یاس تهران ۱۳۹۴

۹۴-۴-۳۰

دکتر الهام خوری و خانم فاطمه زارع کیا

۶

بررسی تاثیر آموزش به شیوه یادگیری مبتنی بر تیم بر راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان پرستاری

۹۴-۳-۵
(غیر پایان نامه ای)

دکتر مهناز مدانلو و خانم حمیده منچری

۷

بررسی تاثیر مشاوره ی تحریک تکامل حرکتی به مادران بر تکامل حرکتی شیرخواران ۶ ماهه، گرگان، ۱۳۹۴.

۹۴-۱۲-۱۱

دکتر آسیه سادات بنی عقیل و خانم معصومه هلالیان

۸

بررسی تاثیر مشاوره ی مدیریت استرس بر کیفیت زندگی زنان باردار،گرگان، ۱۳۹۴.

۹۴-۱۲-۱۱

دکترآسیه سادات  بنی عقیل و خانم کلثوم جهانیان

۹

بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی برحل مسئله در رضایت زناشویی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی، شهرگرگان سال ۱۳۹۵

۹۴-۱۲-۱۸

خانم کتایون جلال آریا و خانم سمیه یوسفی

۱۰

بررسی نگرانی های سلامتی نوجوانان دوره متوسطه دوم از دیدگاه آنان، گرگان ۱۳۹۵-۱۳۹۴

۹۴-۱۲-۱۸

دکتر الهام خوری و خانم سحر عرب

۱۱

بررسی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر مهارت خودآگاهی بر خطر پذیری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم گرگان سال۱۳۹۴

۹۴-۱۲-۱۸

دکتر طیبه ضیائی و خانم گلنوش کبیری

۱۲

بررسی  تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر مهارت ارتباطی بر کیفیت زندگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرگرگان در سال۹۵-۱۳۹۴

۹۴-۱۲-۱۸

دکتر طیبه ضیائی و خانم سمیه قلی پور

ردیف

نام طرح

تاریخ تصویب شورا ۹۵

ترجمان دانش

نویسندگان

۱

بررسی تاثیر آموزش ایمنی شخصی به مادران بر دانش و مهارت پیشگیری از سوء استفاده جنسی دردختران پیش دبستانی شهر گرگان، ۹۵-۱۳۹۴

۹۵-۲-۱۴

دکتر الهام خوری و خانم سمیه فرخانی

۲

بررسی تاثیر مشاوره فردی مبتنی بر مهارت خودآگاهی بر رضایت جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرگرگان سال ۹۵-۹۴

۹۵-۲-۱۴

دکتر طیبه ضیائی و خانم مرضیه گرزین

۳

بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی برمهارتهای ارتباطی  با مادران بر گفتگوی عمومی -جنسی  مادر- دختر مقطع متوسطه اول -گرگان-۹۴

۹۵-۲-۱۴

دکتر طیبه ضیائی و خانم مریم قنبری

۴

روانسنجی نسخه کوتاه فارسی مقیاس سوگ حوالی تولد

۹۵-۴-۲۹

دکتر الهام خوری و خانم سیادت نژاد

ردیف

نام طرح

تاریخ تصویب شورا ۹۶

ترجمان دانش

نویسندگان

۱

بررسی عوامل پیش بینی کننده انجام رفتار بهداشتی قبل از بارداری در بین زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر گرگان

۹۶-۶-۲۸

دکتر نرجس سادات برقعی-طیبه عبادی

۲

بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرانی و تنش های بارداری زنان باردار گرگان ۱۳۹۶

۹۶-۶-۲۸

دکتر آسیه سادات بنی عقیل، فاطمه ابراهیمی

۳

بررسی تاثیر آموزش های دوران بارداری برترس از زایمان مادران باردار نخست زا در شهر گرگان۹۶

۹۶-۶-۲۸

دکتر نرجس سادات برقعی، حوری علیجانی

۴

بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی، بر کیفیت خواب مادران باردار نولی پار  تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی شهر گرگان.۱۳۹۶

۹۶-۶-۲۱

 دکتر نرجس سادات برقعی و سمیه نیازی

۵

بررسی تاثیر مهارت آموزی ارتباطی مبتنی بر مدل کالگری _ کمبریج بر مهارت انجام مصاحبه در دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان.

۹۶-۱۲-۲۲

دکتر اسیه سادات بنی عقیل و شهره قاسمی

ردیف

نام طرح

تاریخ تصویب شورا۹۷

ترجمان دانش

نویسندگان

۱

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رضایت زناشویی در همسران مردان معتاد درحال ترک مراجعه کننده به درمانگاه های ترک اعتیاد شهر گرگان سال۱۳۹۶

۹۷-۲-۱۱

دکتر فاطمه سیفی-رقیه حاجی قلی خانی

۲

بررسی تاثیر مشاوره مبتنی برخود آگاهی برکیفیت زندگی یائسگی زنان گرگان، ۱۳۹۷-۱۳۹۶

۹۷-۳-۱

دکتر الهام خوری –سیده مهشید سید هوشیار

۳

بررسی تاثیر مهارت آموزی مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم در پایه دهم ، گرگان ۱۳۹۶-۱۳۹۷

۹۷-۳-۱

دکتر آسیه سادات بنی عقیل-مریم اکسیر

۴

رابطه خودپنداره جنسی با عملکرد جنسی در زنان متاهل دیابتی و غیر دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر گرگان-۱۳۹۷

۹۷-۳-۱

دکتر طیبه ضیائی-فاطمه منصوریان

۵

بررسی همبستگی بین خودپنداره عمومی و خودپنداره جنسی در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری، شهر گرگان، سال ۹۷

۹۷-۳-۲۹
(غیر پایان نامه ای)

دکتر طیبه ضیائی- نوشین گردانی

۶

بررسی تاثیر آموزش تنظیم خُلق بر خودپنداره عمومی و خودپنداره جنسی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروی، شهر گرگان، سال ۱۳۹۷

۹۷-۴-۲۶

دکتر طیبه ضیائی- نوشین گردانی

۷

بررسی رابطه خودپنداره جنسی و سلامت جنسی زنان میانسال گرگان -۹۷

۹۷-۷-۱۰

دکتر صدیقه مقسمی-فاطمه معصومی

۸

بررسی تاثیر آموزش ایمنی شخصی به مادران بر دانش و مهارت پیشگیری از سوءاستفاده جنسی در پسران

۹۷-۶-۲۰

دکتر الهام خوری- اعظم حکم آبادی

۹

عنوان فارسی طرح: بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر ترس از زایمان زنان باردار شکم اول گرگان، ۱۳۹۷.

۹۷-۷-۱۷

دکتر آسیه سادات بنی عقیل-فاطمه بینات

۱۰

بررسی تاثیر مشاوره مبتنی برمدل EX-PLISSIT  بر خودپنداره جنسی و رضایتمندی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر ساری۱۳۹۷

۹۷-۹-۱۳

دکتر طیبه ضیائی  و آرزو خدائیان کریم

۱۱

بررسی آگاهی کودکان پیش دبستانی در مورد اسامی صحیح اندام های مختلف بدن خود، گرگان ۱۳۹

۹۷-۱۲-۷

دکتر الهام خوری و ساطعه فخر

ردیف

نام طرح

تاریخ تصویب شورا۹۸

ترجمان دانش

نویسندگان

۱

بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مهارت  های خودآگاهی و حل مساله بر رضایت زناشویی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر گرگان ،۱۳۹۸

۹۸-۴-۲۵

دکتر صدیقه مقسمی و صبا مودی

۲

بررسی تاثیر آموزش مدیریت خشم بر میزان پرخاشگری و تاب آوری نوجوانان دختر شهر گرگان سال۹۸

۹۸-۱۲-۱۳

دکتر الهام خوری و زهرا کریم خوشحال

۳

بررسی سوگ حوالی تولد در زنان اقوام فارس و ترکمن شهر گرگان ۱۳۹۸

۹۸-۱۱-۱۳

دکتر الهام خوری و اکرم راست خدیو

۴

مقایسه تاثیر بسته آموزشی پدران به دو روش حضوری و غیرحضوری در کلاسهای آمادگی زایمان  بر سلامت روان مادران باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرمشهد در سال ۱۳۹۸

۹۸-۸-۱۴

دکتر فاطمه سیفی و فریده رحمانیان

۵

بررسی ارتباط تصویر بدنی و تصویر تناسلی با شیوه ترجیحی زایمان زنان باردار شهر گرگان در سال۹۹-۹۸

۹۸-۱۲-۱۳

دکتر صدیقه مقسمی – حمیده خسروی

ردیف

نام طرح

تاریخ تصویب شورا۹۹

ترجمان دانش

نویسندگان

۱

بررسی رابطه تاب آوری و رضایت از زندگی در نوجوانان فارس و ترکمن شهر گرگان در سال ۱۳۹۸

۹۹-۲-۳۰

دکترالهام خوری - فریبا شیر محمدلی

۲

بررسی مقایسه تاثیر آموزش مهارت های خودآگاهی و حل مساله بر میل جنسی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر گرگان ،-۹۹-۱۳۹۸

۹۹-۶-۴
(غیر پایان نامه ای)

دکتر صدیقه مقسمی و صبا مودی

۳

مقایسه اثر آموزش پدران به دو روش حضوری و غیر حضوری بر میزان حمایت اجتماعی پس از زایمان مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی مشهد در سال ۱۳۹۹

۹۹-۶-۲۵
(غیر پایان نامه ای)

دکتر فاطمه سیفی و فریده رحمانیان

۴

مقایسه ی رضایت زناشویی در زوجین دارای اعتیاد به اینترنت وبدون آن در مراکز جامع سلامت شهر گرگان، ۱۳۹۹

۹۹-۱۲-۱۹

دکتر آسیه سادات بنی عقیل- فاطمه غلامیان مقعری

۵

مقایسه تصویر تناسلی قبل و بعد از زایمان و ارتباط آن با عملکرد جنسی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سلامت شهر گرگان ۱۳۹۹

۹۹-۶-۴

دکتر صدیقه مقسمی-عزاله سمیعی

۶

بررسی تاثیر مشاوره مبتنی بر مدل EX PLISSIT-بر سلامت جنسی زنان میانسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرگرگان سال ۹۹

۹۹-۸-۲۰

دکتر صدیقه مقسمی-سیمین خوازه

۷

بررسی تاثیر حضور شوهر در لیبر بر انطباق وی با نقش پدری

۹۹-۷-۱۵

دکتر نرجس سادات برقعی- ناهید حاجی حسینی

۸

بررسی تاثیر آموزش تنظیم خلق بر خودپنداره ی عمومی و خودپنداره ی جنسی زنان متاهل دیابتی تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر گرگان؛۱۳۹۹

۹۹-۶-۴

دکتر طیبه ضیائی شیوا کریمی -

۹

بررسی مهارت خود آگاهی، خطرپذیری و الکسی تایمیا و رابطه آنها با یکدیگردر نوجوانان مقطع متوسطه دوم شهر گرگان سال ۱۳۹۹ 

۹۹-۵-۲۱

دکتر طیبه ضیائی و معصومه صیاد

۱۰

بررسی تاثیر آموزش کلاس های آمادگی زایمان به دو زبان ترکمنی و فارسی بر ترس و روش زایمان انتخابی زنان باردار ترکمن نخست زا ی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر گنبد در سال ۱۳۹۸

۹۹-۸-۲۰

دکتر سیفی و منیژه طاهری

۱۱

بررسی مقایسه ای پیامدهای بارداری و زایمان در گروه های سنی پرخطر و کم خطر مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان گرگان بین دو قومیت فارس و ترکمن در سال ۱۳۹۹

۹۹-۶-۴

دکتر نرجس سادات برقعی -الناز ملک محمدی

۱۲

بررسی تاثیر کلاسهای آمادگی برای زایمان بر سبک زندگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر گرگان در سال ۱۳۹۹

۹۹-۷-۱

دکتر نرجس سادات برقعی- معصومه خوزین

۱۳

مقایسه نمرات خودآگاهی و رضایت جنسی قبل و حین دوران کرونا در زنان متاهل سنین باروری تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی گرگان در سال ۱۳۹۹

۹۹-۷-۲۹

دکتر طیبه ضیائی و مرضیه گرزین(غیر پایان نامه ای)

۱۴

طراحی و ساخت اپلیکیشن آموزش شیردهی  مادر آرمانی

۹۹-۱۲-۱۹

دکتر صدیقه مقسمی

ردیف

نام طرح

تاریخ تصویب شورا۱۴۰۰

ترجمان دانش

نویسندگان

۱

بررسی دانش و مهارت کودکان پیش دبستانی تحت پوشش مراکز جامع سلامت نسبت به پیشگیری از سوءاستفاده جنسی در شهر گرگان،۱۴۰۰

۱۴۰۰-۵-۱۹

دکتر الهام خوری- عارفه شهباز تبار

۲

بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد والدین کودکان پیش دبستانی نسبت به سوءاستفاده جنسی از   
. کودکان در شهرستان گرگان، سال ۱۳۹۹

۱۴۰۰-۵-۱۹

دکتر الهام خوری و شهرزاد کاوه

۳

بررسی رابطه سازگاری روانی با کیفیت ابعاد رابطه زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان استان گلستان ۱۴۰۰

۱۴۰۰-۶-۲۳

دکتر الهام خوری و فاطمه ترک لاله باغ

۴

بررسی شیوع افکار خودکشی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهری شهرستان علی اباد کتول درسال ۱۴۰۰

۱۴۰۰-۸-۱۸

دکتر سیفی  و ملیحه درویشی

۵

بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت جراتمندی بر میزان خطر پذیری نوجوانان دختر تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهرگرگان در سال۱۴۰۰

۱۴۰۰-۶-۲۳

دکتر طیبه ضیائی- فرشته خان قیطاقی

۶

بررسی رابطه ی خطرپذیری با الکسی تایمیا در نوجوانان فارس و ترکمن تحت پوشش مراکز جامع سلامت استان گلستان

۱۴۰۰-۷-۲۷

در حال اجرا

دکتر طیبه ضیائی و الهه ترکی

۷

مقایسه خودپنداره جنسی، رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان سنین باروری و همسرانشان در شهر گرگان در دوران کرونا.

۱۴۰۰-۴-۲۲

  دکتر طیبه ضیائی و مهدیه ابوالحسنی

۸

بررسی ارتباط خشونت خانگی در دوران بارداری با برخی پیامدهای نامطلوب بارداری و زایمان در مادران تحت پوشش مراکز جامع سلامت شهرستان گرگان، سال ۱۴۰۰

۱۴۰۰-۸-۱۸

دکتر آسیه سادات بنی عقیل- معصومه نجاتی راد

۹

تبیین تجربه ماماها در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در دوران کرونا

۱۴۰۰-۹-۲

در حال اجرا

دکتر صدیقه مقسمی  و الهام ادیب مقدم

۱۰

بررسی تجربه زنان از دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان در طول همه گیری کووید-۱۹ در ایران

۱۴۰۰-۹-۲۳

در حال اجرا

خانم سحرعرب و دکتر صدیقه مقسمی

ردیف

نام طرح

تاریخ تصویب شورا۱۴۰۱

ترجمان دانش

نویسندگان

۱

بررسی ارتباط خشونت خانگی در عاملین و قربانیان خشونت خانگی با تاب آوری آنان در زوجین تحت پوشش مراکز جامع سلامت شهر گرگان، ۱۴۰۰

۱۴۰۱-۳-۱۰

در حال اجرا

دکتر آسیه سادات بنی عقیل- کوثر امینی

۲

   بررسی ارتباط تصویر بدن زنان نخست زا قبل و بعد از بارداری با خودکارآمدی شیردهی، گرگان، ۱۴۰۰

۱۴۰۱-۴-۷

در حال اجرا

دکتر آسیه سادات بنی عقیل و الهه مرتهب

۳

مقایسه عزت نفس و رضایت جنسی زوجین فارس با ترکمن تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت
. شهرگنبد کاووس، سال ۱۴

۱۴۰۱-۲-۲۷

دکتر طیبه ضیائی-طیبه تاواتاو

۴ بررسی اثر استرس و اضطراب ناشی از پاندمی   بر  پیامدهای پری ناتال در زنان باردار مراجعه کننده به مراکزخدمات جامع سلامت شهر گرگان در سال ۱۴۰۱: مطالعه کوهورت آینده نگر ۱۴۰۱-۶-۸
در حال اجرا
دکتر نرجس سادات برقعی و ارتا دخت وثوق
۵ بررسی ارتباط رضایت از اندازه پستان با خودکارامدی شیردهی در زنان باردار تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهر گرگان سال ۱۴۰۱ ۱۴۰۱-۶-۲۹
 
دکتر صدیقه مقسمی و زینب خرمالی
۶ بررسی رابطه عزت نفس با رضایت از اندازه پستان در زنان متاهل سنین باروری شهر گرگان ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ۱۴۰۱-۸-۱۷ دکتر صدیقه مقسمی و سپیده روشن نژاد
۷ ارتباط سبک های فرزندپروری با هوش هیجانی و سلامت روان دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۴۰۱ در حال اجرا دکتر الهام ادیب 
 

  

دفعات مشاهده: 475 بار   |   دفعات چاپ: 197 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی می باشد.